5 ngày đi bộ nhiều nhất trong năm 2019

Theo app Pedometer thì là các ngày sau:
5-Jul-2019: 31.497 bước (ở Thành Đô)
6-Jul-2019: 29.337 bước (ở Thành Đô)
3-Jul-2019: 28.849 bước (ở Tứ Cô Nương)
24-Jun-2019: 23.878 bước (ở Đô Giang Yển, Thành Đô)
26-Jun-2019: 23.233 bước (ở Tùng Phan, Mâu Ni Câu)